ÖKOPORTA Alapítvány

Kérjük támogassa a szupervályog-technológia elterjedését
és az környezettudatos életforma iránt elkötelezett
Szivárvány Falu kezdeményezést


ÖKOPORTA  Közhasznú Alapítvány az Egészséges Emberért és Környezetért
Adószám: 18205736-1-41

Környezettudatos és fenntartható, egészséges és tudatos életmód,
az emberek közötti együttműködés és a természettel való kapcsolat erősítése:

  • Otthonteremtés, organikus, azaz ökoépítészet, a jövő élettere
  • Ökofalvak, alternatív lakó- és életközösségek
  • Megújuló energiák, környezetkímélő vízgazdálkodás, víztisztítás
  • Biokertészkedés, permakultúra (önfenntartó biogazdálkodás)
  • Környezettudatos vegyszer- és illatszerhasználat
  • Minimális hulladéktermelés, szelektív hulladékgyűjtés, hulladékhasznosítás, újrafelhasználás
  • Egészségmegőrzés, szellemi és tudati fejlődés
  • Közösségépítés

Az Alapítvány célja:

Az alapítvány célja a környezettudatos otthonteremtés, gazdálkodás, életmód és közösségépítés támogatása, az élő és élettelen környezet védelme. Továbbá célja elősegíteni, hogy az egyének, családok és közösségek egészséges, azaz az „egész”-ség szó valódi értelmében testileg, lelkileg és szociálisan is teljes, tudatos és környezettudatos életet élhessenek, azaz a komplex egészség- és személyiségfejlesztés támogatása.

A cél érdekében segíteni kíván minden embert (kortól, nemtől függetlenül), de kiemelten a pályakezdőket, a családot alapító fiatalokat, a nagycsaládosokat, továbbá támogatni, fejleszteni, felzárkóztatni és integrálni kívánja a hátrányos helyzetű embereket, a társadalom leszakadó rétegeit, megélhetési és munkalehetőség teremtése, és az önfenntartási készség kialakítása és erősítése, valamint a rehabilitáció és érdekérvényesítési technikák elsajátítása útján.

A komplex otthonteremtés eszközeként elsősorban a szupervályog-technológia elterjesztését kívánja elősegíteni Magyarországon és a határon túl. Ez a környezettudatos, egészséges és mindenki számára elsajátítható egyszerű és olcsó építési technológia sokrétűen átfogó megoldást kínál a környezettudatos embereknek, illetve a szegényeknek, a környezeti katasztrófák károsultjainak, hajléktalanoknak, hátrányos, illetve nehéz helyzetben lévőknek, állami gondozottaknak stb. otthonuk megteremtéséhez, ill. újrateremtéséhez. A szupervályog-technológia a hagyományos, természetes anyagoknak és módszereknek az új technológiákkal való ötvözése révén bármilyen építmény létrehozására alkalmas, mint pl. lakóházak, közösségi, szociális és gazdasági épületek és egyéb építmények, illetve kert- és tájépítési elemek, stb. Alternatívát jelenthet a régi vályogházak felújítására is, amely lehetővé teszi az ősi magyar építészeti kultúra megóvását, hagyományainak őrzését.

Az alapítvány népszerűsíteni kívánja az emberek környezettudatos gazdálkodását, energiafelhasználását, a természeti erőforrások kiaknázásának és az energiafelhasználásnak a mérséklését, valamint szélesebb rétegek számára elérhetővé tenni a természetes környezettel összhangban működő – ökológiai – gazdálkodáson, illetve a megújuló energiákon alapuló technológiák alkalmazását, amely az ún. permakultúrás tervezési rendszer alapja, és szervesen összefügg a szupervályog-technológia szellemiségével is. Támogatni kívánja az alternatív, egészséges, környezettudatos és energiatakarékos gazdálkodási, építési és gépészeti technológiák fejlesztését, új technológiák kidolgozását. Fontos célja a hazai, lehetőleg helyben előállított (minél kisebb bevitt energiát igénylő) anyagok és eszközök gyártásának és alkalmazásának támogatása, a régi népi építési és gazdálkodási módszerek felélesztése, illetve új technológiák bevezetése, fejlesztése, alkalmazása, kiemelten támogatva a hazai és a határon túli magyar találmányokat, innovatív megoldásokat, és az ezeken alapuló technológiákat.

Az alapítvány kiemelten támogatja a permakultúra terjedését. A permakultúra globális megoldást kínál a környezeti problémákra, egy fenntartható emberi környezetet teremtő tervezési rendszert jelent, amely magában foglalja a természetszerű életmódot a természet és az élő emberi közösségek védelmével, illetve az élővilág együttműködését használó ökológiai kertgazdálkodást. A permakultúra rendszerébe beletartozik az egyének és közösségek tudatosodásának, személyes fejlődésének, életkészségeinek, „egész”-ségének, életminőségének a fejlesztése is. Támogatni kívánjuk tehát az ezzel kapcsolatos tevékenységeket, pl. a felnőttképzést, illetve a gyermekek számára alternatív, demokratikus oktatási módszereken alapuló iskolák létrehozását, illetve a harmonikus életközösségekben élő gyermekek otthonoktatását. Az emberléptékű, (környezet)tudatos önellátó életközösségek kialakításának támogatása azért is fontos, mert ebben látjuk megvalósíthatónak azt is, hogy a gyermekeinket otthon oktassuk. Így lehetővé válik, hogy a gyermekek részt vegyenek a közösség mindennapi életében, feladataiban, és a természet közelében, megfelelő szellemiségben és környezetben fejlődjenek, valódi szükségleteket szolgáló tudást szerezzenek, életkészségeket tanuljanak, és személyes tehetségüket kiteljesíthessék, megtalálják a közösség és saját „egész”-ségüket szolgáló életpályát. További, az alapítvány által támogatni kívánt fontos permakultúrás terület, amely az egészségvédelmet támogatja, az ember tágabb kapcsolata az élő környezetével, és harmonikus kapcsolat esetén ennek kölcsönösen pozitív hatása (állatvédelem, egészségfejlesztő, vagy terápiás célzatú tevékenység a természetben, az állatokkal, pl. lovasterápia, állatsimogató stb.), illetve a közösségek gazdasági és esélyerősítését szolgáló programok (pl. helyi kereskedelem, piacok, alternatív, helyi és közösségi pénzrendszerek) bevezetése és működtetése.

Fenti célok hosszú távú eredményeként az alapítvány feladatául tűzi ki a helyi közösségek erősítését, ökofalvak, városi ökoközösségek létrehozásának támogatását, komplex önellátó rendszerek tervezését, modellezését, az eredmények gyakorlatba ültetését, azaz a működő rendszerek megvalósítását, ajánlását, oktatását. Ide tartozik az organikus ház-, kert- és tájépítés mellett az alternatív, megújuló energiák alkalmazása, az önellátó, takarékos és környezetkímélő víztisztítás és vízgazdálkodás, a vegyszermentes és természetes ökológiai gazdálkodási módszerek (pl. önfenntartó biogazdálkodás, azaz permakultúra, biodimanikus, biointenzív gazdálkodás, a Magyarországra jellemző tájfajta, őshonos növények terjesztése, termesztése, állatok tenyésztése, a biodiverzitás helyreállítása, a növények és állatok minél természetesebb közegben történő nevelése stb.) elsajátítása és alkalmazása. Mindez az egyének és a közösségek esélyerősítését szolgálja, annak elősegítését, hogy egészséges és harmonikus, önfenntartó és fenntartható életközösségeket (lakókörnyezet és gazdálkodás) hozhassanak létre és éljenek bennük, akár a városokban, akár vidéken, amelyek otthonként és egyben modellként is szolgálhatnak az egészségesebb életre vágyó jelen generáció és a jövendő nemzedékek számára is. Elősegíti továbbá a vidék és város kölcsönösen támogató kapcsolatának erősítését (példa erre a Közösség Által Támogatott Mezőgazdaság (CSA) elterjesztése, városi biokertek létesítése a vidéki gazdálkodók bevonásával, tapasztalatainak felhasználásával). 

Az alapítvány alapvető filozófiája, hogy minden embernek – korra, nemre, nemzetiségre, szociális és gazdasági háttérre való tekintet nélkül – alapvető joga és képessége a saját életének, otthonának, környezetének, élet- és munkakörülményeinek a megteremtése és fenntartása. A környezettudatos, emberléptékű és természetközeli, harmonikus építkezés és életmód, környezetünk megóvása, a hagyományoknak az új technológiákkal való ötvözése, a közösség fenntartó ereje a jövő nemzedékek testi és lelki egészségének záloga.

A Szivárvány Faluról és Közösségről ITT olvashat

Ċ
Ismeretlen felhasználó,
2013. febr. 20. 23:42
Ċ
Ismeretlen felhasználó,
2013. febr. 21. 0:05